23/7/2020 - Τεχνικό Δελτίο - CHA045 
Timeout : 20 min