02/11/2018 - Τεχνικό Δελτίο - EFF204 
Timeout : 20 min