Εκδήλωση ενδιαφέροντοςΑν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα.
Ονοματεπώνυμο
Επωνυμία Επιχείρησης
Διεύθυνση
Ταχ. κώδικας / Πόλη
Επάγγελμα
Email
Αριθμός τηλεφώνου
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Σχόλιο
Αποδοχή όρων GDPR
    

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αίτησή σας και να γίνετε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Comline, λαμβάνοντας πληροφοριακό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θα πρέπει να μας δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δε συμφωνείτε είναι ενδεχόμενο να μην ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
Η Comline συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνον με σκοπό την βέλτιστη δυνατή επικοινωνία με τους πελάτες της, την βέλτιστη δυνατή οργάνωσή της προς εξυπηρέτηση, ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσει, παράγει, εμπορεύεται και παρέχει, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων και για στατιστικούς σκοπούς.
Τα δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται σε ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, καθώς και για τη κανονιστική συμμόρφωση της Comline με την νομοθεσία. Η Comline έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σ’ αυτά και την διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων σας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται στα τηρούμενα αρχεία της Comline για διάστημα πέντε (5) ετών εκτός αν ορίζεται άλλως από την κείμενη νομοθεσία ή προστεθεί με τη συναίνεσή σας νέος σκοπός επεξεργασίας, οπότε θα διατηρηθούν όσα από τα δεδομένα απαιτούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη νέα αυτή επεξεργασία. Μετά την παρέλευση των διαστημάτων αυτών, η εταιρεία θα διαγράφει και δεν θα διατηρεί τα δεδομένα σας, παρά μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή και για στατιστικούς σκοπούς.
Έχετε το μονομερές δικαίωμα, με αίτημα που θα αποστείλετε προς την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Comline, κα Πασχαλίνα Γκολέμη, είτε ηλεκτρονικά (dpofficer@comlinehellas.gr), είτε γραπτά, στη διεύθυνση Αγίας Άννης 74, 11241 Αιγάλεω, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίρρησης ως προς την επεξεργασία), αλλά και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο.

 
Timeout : 20 min