18/1/2019 - Τεχνικό Δελτίο - EWP478 
Timeout : 20 min